شعر بشير سخاورز


آن چريك Print E-mail
Written by Bashir Sakhawarzإ   
Wednesday, 07 December 2011 05:30
Last Updated on Tuesday, 31 January 2012 20:24
 
با تو Print E-mail
Written by Bashir Sakhawarz   
Sunday, 04 December 2011 23:04

با تو

كنون كه خنده به لب هاى گل دميد بيا

حديث حلزن شادى به جو رسيد بيا

چكاوكى كه به خواب عميق بست نگاه

ز آشيانه به سوى بهار ديد بيا

قناريى ز سفر آمد و نشست به باغ

اميد را ز گلِ باغ ها مكيد بيا

غزالِ تيرِ خزان خوردهء كه رفت ز دشت

زدور ها به سلامت فرا رسيد بيا

دلى كه در قفس خويش كرده بود سكوت

براى ديدنِ تو از قفس پريد بيا

نبرده دست به مى شاعرى كه ميگويند

شرابِ شعر ز ديوان تو چشيد بيا

به شعر دلكش سيمين قسم،قسم كاين مرد

شبانه بى غزل او نه آرميد بيا

بشير سخاورز شاعر افغانستان در لندن

Last Updated on Wednesday, 07 December 2011 12:39